Pismeno prevođenje medicinske i farmaceutske dokumentacije sa overom ovlašćenog sudskog prevodioca

Pismeno prevođenje medicinske i farmaceutske dokumentacije sa overom ovlašćenog sudskog prevodioca


Pismeni overeni prevodi medicinske i farmaceutske dokumentacije sa srpskog na engleski jezik spadaju u najzahtevnije i najteže prevode za svakog prevodioca. Poznavanje  engleskog kao i maternjeg jezika i terminologije ovde nije dovoljno; prevodilac mora da bude upućen u tematiku i tek tada može da kvalitetno prevede takav tekst. Osnovno poznavanje medicine i hemije uz znanje engleskog jezika je samo polazna tačka u našem radu.
 
Naši klijenti uglavnom prevode potvrde izdate od strane lekara opšte prakse kojima se potvrđuje da su zdravi i sposobni za rad u inostranstvu. To je dokument koji ima nekoliko strana i u kojem se navode podaci iz medicinske istorije lica koje se zapošljava u inostranstvu. Deci koja nastavljaju školovanje u inostranstvu je obavezno potreban prevod vakcinalnog kartona na engleski jezik, odnosno potvrde o izvršenim imunizacijama bez koje ne mogu da upišu škole u inostranstvu. 
 
Takođe, našim klijentima je često potreban prevod potvrde lekara kojom pravdaju svoje odsustvo sa posla ili sa fakulteta. Takva potvrda sadrži zdravstveni uzrok i dijagnozu zbog koje je povratak na rad ili u školu onemogućen. Lica koja odlaze na lečenje u inostranstvo imaju potrebu za prevodom celokupne svoje medicinske dokumentacije koja uključuje otpusne liste iz bolnica, istorije bolesti, dijagnoze, laboratorijske nalaze.

Najveći izazov predstavljaju skraćenice kojima se lekari često služe, a koje mi kao sudski prevodioci moramo da rastumačimo i veoma precizno prevedemo na engleski jezik.
 
 
Sudski prevodilac
 

Starije osobe koje putuju u inostranstvo često prevode svoje lekarske nalaze jer moraju da ih ponesu sa sobom na put. Ti medicinski nalazi su im nekad potrebni i za prelazak granice i ulazak u avion jer imaju potrebu da sa sobom nose izvesnu terapiju. Prevod takvih nalaza na engleski jezik omogućava našim klijentima da ponesu terapiju ili izvesno medicinsko pomagalo u inostranstvo.
 
Najobimnije prevođenje medicinske dokumentacije sa engleskog na srpski jezik je u slučaju kada naš državljanin želi da naplati osiguranje u Republici Srbiji za medicinsku uslugu koja mu je pružena u inostranstvu. Potrebno je izvršiti prevod sa engleskog na srpski jezik faktura i računa plaćenih u inostranstvu kao i opis izvršenih usluga i medicinskih procedura.
 
Kada je našim klijentima potreban pismeni prevod medicinskog teksta bilo koje vrste, naš zadatak je da taj prevod uradimo kvalitetno, tako da dobro zvuči na ciljanom jeziku, da ga završimo na vreme i da cena bude povoljna za klijenta. Kvalitet prevoda je od suštinskog značaja za uspešan nastavak lečenja pacijenta, tako da je naše poznavanje stručne terminologije ovde najznačajnije.
 
Temeljan pristup svakom stručnom tekstu je ono što naš prevod razlikuje od ostalih. Tačan i precizan prevod medicinskog teksta je jedini dobar i upotrebljiv prevod.